Bạn chưa có tài khoản?
Hướng Dẫn sử dụng DigipowerDNS cho Google Apps Mail.

Đơn giản, bạn chỉ cần trỏ DNS của tên miền về DNS của CPANEL.com.vn, trong phần quản lý của chúng tôi đã có cấu hình sẵn cho Google Apps Mail.