Bạn chưa có tài khoản?
A Record (Address Record ) là gì ?

Là một record (bản ghi) căn bản và quan trọng nhằm ánh xạ, diễn dịch một domain thành địa chỉ IP.

Ví dụ: Ánh xạ www.cpanel.com.vn thành 112.78.6.9